Frutymail.com เว็บไซต์ของถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับกระเช้าผลไม้ เช่น วิธีจัดกระเช้าผลไม้หลากหลายแบบรวมถึงวิธีการเลือกผลไม้ เป็นต้น เพื่อให้ท่านผู้เข้าชมได้นำไปจัดกระเช้าของตัวเองได้ ส่วนท่านใดต้องการติดขอข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงานได้ช่องทาง Contact Us